Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurlijk Kerkrade

Colofon

Natuurlijk Kerkrade. Beleef de groene gemeente Kerkrade.

Auteur: Olaf Op den Kamp.

Redactie: Gerard Majoor.

Projectcoördinatie: Olaf Op den Kamp, Roger Hoofs, Iris Laven, Marlous Fox.

Kaarten: Martine Lemmens.

Fotoredactie: Olaf Op den Kamp.

Correctie drukproeven: Olaf Op den Kamp, Gerard Majoor, Ria Op den Kamp.

Uitgave van de Stichting Natuurpublicaties Limburg (SNL), in opdracht van IVN Kerkrade.

ISBN 978-90-74508-25-4

Trefwoorden: Kerkrade, ecologie, flora, fauna, monumenten, mijnbouw, Limburg.

Lay-out, opmaak: Studio Nuijten, Kekerdom/ Deurenberg Media, Kerkrade.

Druk: Deurenberg Media, Kerkrade.

Bindwerk: Van Mierlo, Nijmegen.

© 2016 Stichting Natuurpublicaties Limburg. Eerste druk 2016.

Gewijzigde herdruk 2021

Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

middel van druk, microfilm, fotokopie, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted

in any form or by any means electronic, mechanical photocopying or otherwise, without

the permission of the publisher.

Financiering:

Deze uitgave is tot stand gekomen met bijdragen van:

Arrianus Advies, Bloemsierkunst Abby Lempers, Bisschoppelijk Centrum Rolduc, Broodje

Kooiker, Bureau Verbeek landschapsarchitectuur, GaiaZOO, Gemeente Kerkrade, IVN district

Limburg, IVN Kerkrade, Rabobank Coöperatiefonds, Stichting Botanische Tuin Kerkrade,

Stichting het Limburgs Landschap, Stichting Natuurpublicaties Limburg, Tandartsenpraktijk

Peters, Van Dijk Nijkamp Stichting, Vereniging Natuurmonumenten, Wiertz Personeelsdiensten.

Te citeren als

Op den Kamp, O.P.J.H., 2021. Natuurlijk Kerkrade. Beleef de groene gemeente Kerkrade.

Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.